Ubytovací řád

Ubytovací řád v CZ a EN jazyce

Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 • Chalupa Boskovice – apartmán (dále v tomto textu jen apartmán), poskytuje služby odpovídající úrovni apartmánu. Popis apartmánu je uveden na internetových stránkách https://chalupaboskovice.cz V případě nejasností, nebo získání dalších informací se na nás můžete obrátit na telefonním čísle 732418231, nebo e-mailem: chalupaboskovice@seznam.cz, kdy Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy

 • Apartmán je pro hosty připraven od 14.00 hodin do 20.00 hodin a v tuto dobu je apartmán povinný hosty ubytovat. Poslední den pobytu, hosté uvolní apartmán nejpozději do 10.00 hodin. Případné dřívější ubytování je zapotřebí dohodnout předem, jinak není apartmán povinen dříve příchozí hosty ubytovat. Hosté mohou využívat prostor před hlavním vchodem do apartmánu, týká se to prostor venkovního posezení. Tyto prostory jsou odděleny od ostatních částí budovy oplocením. Za toto oplocení do jiných prostor je vstup zakázán.
 • Apartmán je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervací. Ubytování hostů je vždy definováno v průběhu závazné rezervace. Ostatní – dodatečné osoby, aniž by bylo předem dohodnuto v rezervaci, nelze ubytovat. Platba za ubytování v apartmánu, se plní buď bankovním převodem, platba na místě v hotovosti není možná. Platbu je zapotřebí na bankovní účet apartmánu poskytnout nejpozději 7 dní před nástupem ubytování. Pokud k plnění v této době nedojde, rezervace bude zrušena. Další možnost platby je platba na místě prostřednictvím platební karty přes terminál. Metody platby jsou popsány na těchto internetových stránkách, v záložce „Ceník ubytování“ .
 • Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, jako občanský průkaz, nebo cestovní pas a podepsat doklad o ubytování, jehož kopie bude hostu předána. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti, jako je občanský průkaz, cestovní pas, je apartmán oprávněn ubytování hosta odmítnout v souvislosti zákona o místních poplatcích. Místní poplatky jsou obsaženy v ceně ubytování.

Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

 • Za veškeré odložené, či zapomenuté věci hostů apartmán neručí. Host si musí svoje veškeré věci opatrovat sám. Rovněž apartmán nenese odpovědnost za případné poškození vozidla hostů, které je zaparkováno na volném prostranství před domem. K parkování vozidla je vyhrazeno zastřešené a uzamykatelné parkovací místo v areálu dvora apartmánu. Proto ho doporučujeme ve vlastním zájmu využívat.

Obecná pravidla

 • Noční klid apartmánu je stanoven od 22.00 hodin do 06.00 hodin. Tento noční klid platí i pro venkovní prostory apartmánu, zejména prostoru venkovního posezení
 • Host při příjezdu odbdrží elektronický čip od dveří hlavního vchodu, klíč od vlastního apartmánu a klíč od krytého stání pro vozidlo. Tyto svěřené věci si host opatruje sám. V případě ztráty klíčů je host povinný nahradit způsobenou škodu. Při ukončení pobytu v apartmánu se klíče a čip vrací.
 • Návštěvy v apartmánu nelze přijímat. Pouze, pokud je předem dohodnuta s vedením apartmánu.
 • Zvířata nejsou v apartmánu povolena.
 • Ve všech prostorách apartmánu není dovoleno kouřit a zakládat otevřený oheň. Je nutné dbát obecných protipožárních předpisů. Kouření je povoleno ve venkovních prostorách, zejména u venkovního posezení, kde je umístěn popelník. Omamné látky jako drogy všeho druhu a obdobné látky, není v apartmánu dovoleno požívat.
 • Pokud ubytované osoba, či návštěva pod vlivem alkoholu, infekční nemoci, nebo omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do apartmánu a jeho prostor. V takovém případě nemá odmítnutá osoba jakékoli právo na náhradu škody vůči apartmánu vyniklé v souvislosti s tím, že nebyl v apartmánu ubytován. Host je povinen hlásit vedení apartmánu veškeré vážnější úrazy a zranění, jež si v prostorách apartmánu způsobí. Při zranění hosta či jeho onemocnění mu apartmán poskytne součinnost k přivolání lékařské pomoci. Veškerou lékařskou péči si hradí host sám. Užívání ubytovacích prostor apartmánu je povoleno pouze hostům, kteří nejsou bacilonosiči, nebo kteří nejsou postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 • Hosté apartmánu, či návštěva nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných v apartmánu. V koupelně je zakázáno používat elektrická zařízení, či elektrické spotřebiče ve vaně a sprchovém koutě. Rovněž není dovoleno na elektrické zařízení, či spotřebiče sahat z vany, či sprchového koutu. Hosté mohou používat pouze ty elektrické spotřebiče, sloužící k jeho osobní hygieně jako jsou holící strojky, vysoušeče vlasů, atd. Rovněž je povoleno používat notebooky, tablety a obdobné přístroje. Je zakázáno ponechávat bez dozoru zapnuté do elektrické sítě apartmánu nabíječky, zdroje tabletů, notebooků a obdobných přístrojů. Při odchodu z apartmánu je nutné vypnout elektrické spotřebiče, osvětlení, překontrolovat zastevení plynu na sporáku a uzavřít všechny vstupní dveře. Elektrickou varnou konvici je zapotřebí ihned po použití vyjmout z jejího držáku.
 • Hosté, kteří chtějí využít grilu ve venkovních prostorech u venkovního posezení, činí tak na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Apartmán neodpovídá za žádnou škodu, způsobenou sobě, apartmánu, nebo třetí osobě při používáním grilu a manipulací s otevřeným ohněm. V případě použití venkovního posezení po 22.00 hodině, je nutné dodržovat noční klid. Například nepouštět žádnou hudbu, nechovat se hlasitě, nevytvářet jiný hluk.
 • Ubytované osoby mohou zdarma a neomezeně používat Wi-Fi připojení k internetu.
 • V případě jakékoliv závady, či poruchy musí ubytovaný host kteroukoliv denní, či noční dobu kontaktovat vedení apartmánu na telefonním čisle 732418231. Na tomto telefonním čísle může kontaktovat host vedení apartmánu i v případě opodstatněného přání, či stížnosti.
 • Ubytovaní hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem a toto seznámení stvrzují svým podpisem na dokladu o ubytování při jejich příjezdu. V případě, že host poruší ubytovací řád, má apartmán právo okamžitě ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu a to bez náhrady.
 • V případě podezření a v odůvodněných případech, že host, nebo hosté porušují ubytovací řád, má vedení apartmánu, právo vstupu do veškerých prostor apartmánu za účelem kontroly.

Odjezd z apartmánu

 • Jak bylo uvedeno, host užívá apartmán po sjednanou dobu pobytu. V případě potřeby je možné dohodnout pozdější odjezd, toto je však podmíněno další obsazeností apartmánu. Takže ne vždy budeme schopni vyhovět. Pozdější dobu odjezdu je možné dohodnout při nástupu ubytování. Pokud nebude host sjednanou dobu pobytu respektovat, je apartmán oprávněn účtovat hostu pobyt za další den.
 • Hosté musí při odjezdu z apartmánu uzavřít vodovodní kohoutky a vypnou elektrické spotřebiče. Dále hosté musí po sobě uklidit zbytky potravin, sklenic a dalších věcí, které si host zakoupí mimo apartmán, aby se po jejich odjezdu nevyskytovaly na jakémkoliv místě apartmánu. Zbytky potravin lze buď vhodít do odpadkových košů, nebo předat vedení apartmánu. V případě porušení bude hostu účtován poplatek za úklid ve výši 500,- Kč. Při odjezdu z apartmánu se vrací zapůjčené klíče a elektronický čip. Za ztracení klíčů s čipem bude hostu účtován poplatek ve výši 1500,- Kč.
 • O způsobu úhrady ztráty klíčů, či úklidu, či prodloužením pobytu nerespektováním sjednané doby odjezdu, bude host informován při odjezdu.

Odpovědnost hosta za způsobenou škodu

 • Ve veškerých prostorách apartmánu je zakázáno nosit, nebo uchovávat jakékoliv zbraně. Výjimku tvoří držitelé platného zbrojního průkazu, kteří postupují v souladu se zákonem o střelných zbraních a střelivu.
 • Ubytované osoby nesmí svoje děti ponechávat bez dorozu jak v apartmánu a přilehlých venkovních prostorech, zejména v místě venkovního posezení. Za děti plně odpovídá jejich zákonný zástupce a to i v případě vzniklé škody zaviněné dětmi.
 • Hosté jsou zodpovědni za škody způsobené na majetku apartmánu, včetně jeho venkovních prostor. Host hradí způsobenou škodu, pokud neprokáže, že nebyla způsobena jeho osobou. Nárok na způsobenou škodu se vztahuje i na škodu, která byla zjištěna dodatečně, po odjezdu hosta, či hostů. Ve všech případech bude způsobená škoda zadokumentována, aby mohla být v případě neuhrazení vymáhána. Finanční vyrovnání za způsobenou škodu je stanoveno do 15 dní od jejího zjištění, nebo od ukončení pobytu hota, či hostů. Host odpovídá sám za sebe při používání pračky, či žehličky. U pračky se nachází návod k použití. Apartmán nenese žádnou odpovědnost při vzniklé škodě způsobené při manipulací s těmito přístroji.

Informace o nakládání s osobními údaji můžete shlédnou jak na internetových stránkách https://chalupaboskovice.cz, nebo jsou k nahlédnutí přímo v apartmánu.


Accommodation rules 

Conditions of conclusion of the accommodation contract

 • Chalupa Boskovice – apartment (hereinafter referred to as the apartment), provides services corresponding to the level of the apartment. Description of the apartment can be found on the website https://chalupaboskovice.cz In case of doubt, or for further information, you can contact us at + 420 732418231, or by e-mail: chalupaboskovice@seznam.cz , when we will be happy to answer your questions
 • The apartment is ready for guests from 14.00 to 20.00 hours and during this time the apartment is obliged to accommodate guests. The last day of the stay, guests will release the apartment no later than 10.00. Possible earlier accommodation must be agreed in advance, otherwise the apartment is not obliged to accommodate the incoming guests. Guests can make use of the space in front of the main entrance to the apartment, this applies to the outdoor seating area. These spaces are separated from other parts of the building by fencing. Entry to this area is prohibited.
 • The apartment is only allowed to accommodate guests who have a valid reservation. Guest accommodation is always defined during a binding reservation. Other – additional persons cannot be accommodated without prior reservation. Payment for accommodation in the apartment is made only by bank transfer, payment on site or otherwise is not possible. Payment is to be made to the apartment’s bank account no later than 7 days prior to arrival. If this is not done during this time, the reservation will be canceled.
 • Guests are required to present a valid ID, such as an identity card or passport upon arrival, and sign a proof of accommodation, a copy of which will be given to the guest. If the guest fails to present a valid identity document, such as an identity card, passport, the apartment is entitled to refuse the guest’s accommodation in accordance with the Local Fees Act. Local fees are included in the room rate.

Landlord’s responsibility for the property of the accommodated

 • The apartment is not liable for any delayed or forgotten guests‘ belongings. The guest must take care of his own things. Also, the apartment is not responsible for possible damage to the vehicle, which is parked in the open area in front of the house. A covered and lockable parking space is reserved in the courtyard of the apartment. Therefore, we recommend using it in your own interest.

Common rules

 • The night quiet of the apartment is set from 22.00 to 06.00. This night peace also applies to the outdoor areas of the apartment, especially the outdoor seating area
 • On arrival, the guest receives an electronic chip from the main entrance door, a key to his own apartment and a key to a covered parking space for the vehicle. Guest entrusts these things to himself. In case of loss of keys, the guest is obliged to compensate the damage. At the end of your stay in the apartment, the keys and chip are returned.
 • Visits to the apartment cannot be accepted. Only if agreed in advance with the apartment management.
 • Pets are not allowed in the apartment.
 • Smoking and open flames are not allowed in all areas of the apartment. General fire regulations must be observed. Smoking is allowed outdoors, especially outside, where the ashtray is located. Drugs such as drugs of all kinds and similar substances are not allowed in the apartment.
 • If the accommodated person, or a visit under the influence of alcohol, infectious disease, or narcotics does not provide a guarantee of compliance with the accommodation regulations, he may be prevented from entering the apartment and its premises. In such a case, the rejected person has no right to compensation for damage to the apartment that arose in connection with the fact that he was not accommodated in the apartment. The guest is obliged to report to the management of the apartment all serious injuries and injuries that he causes in the apartment. In case of injury to the guest or his illness, the apartment will provide co-operation to call for medical help. All medical care is paid by the guest himself. Use of the apartment’s accommodation is only allowed to guests who are not carriers or who are not affected by infectious or parasitic diseases, nor have they been ordered to undergo increased medical supervision or quarantine.
 • Guests of the apartment or visit are not allowed to move any furniture and equipment, make any alterations to the electrical network and equipment located in the apartment. It is forbidden to use electrical appliances or electrical appliances in the bath and shower in the bathroom. It is also not allowed on electrical equipment or appliances to reach from the bath or shower. Guests may only use electrical appliances used for personal hygiene such as razors, hair dryers, etc. It is also permitted to use laptops, tablets and similar devices. It is forbidden to leave chargers, tablets, notebooks and similar devices connected to the apartment’s mains unattended. When leaving the apartment it is necessary to switch off the electrical appliances, lighting, check the gas stagnation on the stove and close all entrance doors. The electric kettle should be removed from its holder immediately after use.
 • Guests wishing to use the outdoor grill at the outdoor seating area do so at their own risk and responsibility. The apartment is not liable for any damage caused to itself, the apartment, or a third party when using the grill and handling open flames. In case of using the outdoor seating after 22.00, it is necessary to keep the night calm. For example, not to play any music, not to be loud, to make noises.
 • Guests can use free Wi-Fi internet access free of charge.
 • In the event of any defect or failure, the guest must contact the apartment management at any time of the day or night at 732418231. On this telephone number, the guest can also contact the apartment management in case of a justified wish or complaint.
 • The accommodated guests are obliged to get acquainted with the accommodation rules and confirm this acquaintance with their signature on the proof of accommodation upon their arrival. In the event that the guest violates the accommodation rules, the apartment has the right to immediately terminate the guest’s stay before the originally agreed date of departure without compensation.
 • In case of suspicion and in justified cases, that the guest or guests violate the accommodation rules, the apartment management has the right to enter all areas of the apartment for inspection.

Departure from the apartment

 • As mentioned, the guest uses the apartment for the agreed period of stay. If necessary, it is possible to arrange a later departure, but this is subject to further availability of the apartment. So we will not always be able to comply. Later departure time can be arranged upon arrival. If the guest does not respect the agreed time of stay, the apartment is entitled to charge the guest the stay for the next day.
 • When leaving the apartment, guests must close the water taps and turn off the electrical appliances. In addition, guests must clean up the remnants of food, glasses and other items that the guest purchases outside the apartment so that they do not appear anywhere in the apartment after they leave. Remnants of food can either be thrown into the waste bins or handed over to the apartment management. In case of breach, a cleaning fee of CZK 500 will be charged to the guest. On leaving the apartment, the keys and electronic chip are returned. The guest will be charged a fee of 1500, – CZK for lost keys.
 • The guest will be informed about the way of paying for the loss of keys or cleaning or prolonging the stay by not respecting the agreed departure time.

Guest’s liability for damage caused

 • It is forbidden to carry or store any weapons in all areas of the apartment. Exceptions are holders of a valid firearms license who proceed in accordance with the Weapons and Ammunition Act.
 • The accommodated persons must not leave their children without communication both in the apartment and adjacent outdoor areas, especially in the place of outdoor seating. Children are fully responsible for their legal representative, even in the event of damage caused by children.
 • Guests are responsible for damage caused to the property of the apartment, including its outdoor areas. The guest pays the damage caused unless he proves that it was not caused by his person. Entitlement to damage caused also applies to damage that was found after the departure of the guest or guests. In all cases, the damage caused will be documented so that it can be recovered if it is not paid. The financial compensation for the damage caused is determined within 15 days from its discovery or from the termination of the stay of the guest or guests. The guest is responsible for himself when using the washing machine or iron. The washing machine has instructions for use. The apartment is not liable for any damage caused by handling these devices. 

Information about the use of personal data can be viewed both on the website https://chalupaboskovice.cz , or they can be viewed directly in the apartment.