Údaje ubytovaných

Údaje ubytovaných

Accommodation data

Abychom co nejvíce usnadnili Váš pobyt a nemuseli jsme Vás při příjezdu zdržovat, je nutné vyplnit následující údaje. Tyto jsou potřebné pro zápis do knihy ubytovaných. Bez těchto údajů Vás bohužel nemůžeme ubytovat, proto prosím dbejte na jejich správné vyplnění. Je nutné vyplnit údaje každé osoby, včetně dětí.

V případě ubytování cizích státních příslušníků, musíme data zasílat cizinecké polici. V případě, že cizí státní příslušník vyplní data nepřesně, vystavuje se postihu ze strany České republiky. Vyplněná data se nikde neuchovávají, prostřednictvím formuláře jsou nám zaslána na e-mail.


In order to facilitate your stay as much as possible and not have to delay you upon arrival, it is necessary to fill in the following information. These are required for registration in the accommodation book. Unfortunately, we cannot accommodate you without this information, so please make sure to fill it in correctly. It is necessary to fill in the details of each person, including children. In the case of accommodation of foreign nationals, we must send the data to the foreign police. In the event that a foreign national fills in the data inaccurately, he is subject to penalties from the Czech Republic. The completed data is not stored anywhere, it is sent to us by e-mail via the form.


Vyplňte ubytovanou osobu a odešlete údaje. Pokud je ubytovaných osob víc, vyplňte nejprve jednu osobu a odešlete. Poté vyplňte druhou osobu a odešlete. Postupujte takto až k poslední ubytované osobě. U dětí, které nemají doklad uveďte do políčka čísla dokladu text – „bez dokladu“. Pokud nemáte Vízum, což se týká zejména občanů České republiky, uveďte do políčka Vízum text – „bez víza“. V případě jakýkoliv problémů při vyplňovaní formuláře, či dotazů, nás kontaktujete na emailové adrese: chalupaboskovice@seznam.cz


Fill in the accommodation person and send the data. If there are more people staying, fill in one person first and send. Then fill in the second person and submit. Proceed in this way until the last person accommodated. For children who do not have a document, enter the text – „without document“ in the document number field. If you do not have a Visa, which applies especially to citizens of the Czech Republic, enter the text – „without a visa“ in the Visa field. In case of any problems when filling out the form, you can contact us at the email address: chalupaboskovice@seznam.cz

    ------------

    Datum narození (Birthdate)

    Vyberte typ dokladu (type of document):
    Občanský průkaz (Identity card)Cestovní pas (Passport)