Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 • Chalupa Boskovice – mobilní dům (dále v tomto textu jen mobilní dům), poskytuje služby odpovídající úrovni mobilního domu. Popis mobilního domu je uveden na internetových stránkách https://chalupaboskovice.cz/mobilheim V případě nejasností, nebo získání dalších informací se na nás můžete obrátit na telefonním čísle 732418231, nebo e-mailem: chalupaboskovice@seznam.cz, kdy Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy

Především upozorňujeme na přísný zákaz používání otevřeného ohně, či kouření ve všech prostorách mobilního domu. Při odchodu je nutné zkontrolovat a vypnout veškeré elektrické spotřebiče, jako je například elektrický vařič, klimatizace a neponechávat nabíječky mobilních telefonů, či zdroje napětí, např. pro počítače v elektrických zásuvkách. Rovněž je povinnost po každém použití varné konvice, tuto sejmout s jejího držáku – stojanu.

 • Mobilní dům je pro hosty připraven od 14.00 hodin do 20.00 hodin a v tuto dobu je mobilní dům povinný hosty ubytovat. Poslední den pobytu, hosté uvolní mobilní dům nejpozději do 10.00 hodin. Případné dřívější ubytování je zapotřebí dohodnout předem, jinak není mobilní dům povinen dříve příchozí hosty ubytovat. Hosté mohou využívat prostor před mobilním domem, týká se to prostor venkovního posezení. Tyto prostory jsou odděleny od ostatních částí budovy oplocením. Za toto oplocení do jiných prostor je vstup zakázán.
 • Ač jsme rádi, že jste si zvolili pobyt u nás, mobilní dům není určen k dlouhodobým pobytům. Nejsme hotel, či zařízení typu ubytovny. Mobilní dům je určen pouze ke krátkodobým pobytům, ne k déle trvajícímu pronájmu, či bydlení. Z tohoto důvodu je maximální délka pobytu jednoho ubytovacího turnusu 7 dní a nelze rezervaci opětovně prodlužovat těmi samými hosty, nebo jedním z těchto hostů tak, že v průběhu pobytu, vytvoří novou rezervaci, která by pobyt těch prodloužila nad 7 dní. Nebo provede více rezervací navazující těsně za sebe a tímto tak uměle prodlouží ubytovací turnus nad 7 dní.
 • Mobilní dům je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervací. Ubytování hostů je vždy definováno v průběhu závazné rezervace. Ostatní – dodatečné osoby, aniž by bylo předem dohodnuto v rezervaci, nelze ubytovat. Platba za ubytování v mobilním domě, se plní bankovním převodem, platba na místě v hotovosti není možná. Metody platby a podmínky platby, jsou popsány na těchto internetových stránkách, v záložce “Ceník”.
 • Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, jako občanský průkaz, nebo cestovní pas a podepsat doklad o ubytování, jehož kopie bude hostu předána. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti, jako je občanský průkaz, cestovní pas, je mobilní dům oprávněn ubytování hosta odmítnout v souvislosti zákona o místních poplatcích. Místní poplatky jsou obsaženy v ceně ubytování.

Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

 • Za veškeré odložené, či zapomenuté věci hostů mobilní dům neručí. Host si musí svoje veškeré věci opatrovat sám. Rovněž mobilní dům nenese odpovědnost za případné poškození vozidla hostů, které je zaparkováno na volném prostranství před domem. Pokud však nalezneme po Vašem odjezdu nějakou Vaši věc, samozřejmě Vás budeme kontaktovat pro uskutečnění dalších opatření.

Obecná pravidla

 • Noční klid mobilního domu je stanoven od 22.00 hodin do 06.00 hodin. Tento noční klid platí i pro venkovní prostory mobilního domu, zejména prostoru venkovního posezení. Je nepřípustné rušit hlukem sousedy.
 • Host při příjezdu obdrží klíč od mobilního domu. Tyto si host opatruje sám. V případě ztráty klíčů je host povinný nahradit způsobenou škodu. Při ukončení pobytu se klíče vrací.
 • Návštěvy v mobilním domě nelze přijímat. Pouze, pokud je předem dohodnuta s vedením mobilního domu.
 • Zvířata nejsou v mobilním domě povolena.
 • Ve všech prostorách mobilního domu není dovoleno kouřit a zakládat otevřený oheň. Je nutné dbát obecných protipožárních předpisů. Kouření je povoleno ve venkovních prostorách, zejména před mobilním domem, kde je umístěn popelník. Omamné látky jako drogy všeho druhu a obdobné látky, není v mobilním domě dovoleno požívat.
 • Pokud ubytované osoba, či návštěva pod vlivem alkoholu, infekční nemoci, nebo omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do mobilního domu a jeho prostor. V takovém případě nemá odmítnutá osoba jakékoli právo na náhradu škody vůči mobilního domu vyniklé v souvislosti s tím, že nebyl v mobilním domě ubytován. Host je povinen hlásit vedení mobilního domu veškeré vážnější úrazy a zranění, jež si v prostorách mobilního domu způsobí. Při zranění hosta či jeho onemocnění mu mobilní dům poskytne součinnost k přivolání lékařské pomoci. Veškerou lékařskou péči si hradí host sám. Užívání ubytovacích prostor mobilního domu je povoleno pouze hostům, kteří nejsou bacilonosiči, nebo kteří nejsou postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 • Hosté mobilního domu, či povolená návštěva, nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných v mobilním domě. V koupelně je zakázáno používat elektrická zařízení, či elektrické spotřebiče ve sprchovém koutě. Rovněž není dovoleno na elektrické zařízení, či spotřebiče sahat ze sprchového koutu. Hosté mohou používat pouze ty elektrické spotřebiče, sloužící k jeho osobní hygieně jako jsou holící strojky, vysoušeče vlasů, atd. Rovněž je povoleno používat notebooky, tablety a obdobné přístroje. Je zakázáno ponechávat bez dozoru zapnuté do elektrické sítě apartmánu nabíječky, zdroje tabletů, notebooků a obdobných přístrojů. Při odchodu z apartmánu je nutné vypnout elektrické spotřebiče, osvětlení a uzavřít všechny vstupní dveře. Elektrickou varnou konvici je zapotřebí ihned po použití vyjmout z jejího stojanu – držáku.
 • Hosté, kteří chtějí využít vlastního grilu ve venkovních prostorech u venkovního posezení, činí tak na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Mobilní dům neodpovídá za žádnou škodu, způsobenou sobě, mobilnímu domu, nebo třetí osobě při používáním grilu a manipulací s otevřeným ohněm. Po 22.00 hodině, je nutné dodržovat noční klid, zejména při použití venkovního posezení. Například nepouštět žádnou hudbu, nechovat se hlasitě, či nevytvářet jiný hluk. Zejména pokud by rušil ostatní obyvatele ulice Zahradní v Boskovicích.
 • Ubytované osoby mohou zdarma a neomezeně používat Wi-Fi připojení k internetu.
 • V případě jakékoliv závady, či poruchy musí ubytovaný host kteroukoliv denní, či noční dobu kontaktovat vedení mobilního domu na telefonním čísle 732418231. Na tomto telefonním čísle může kontaktovat host vedení mobilního domu i v případě opodstatněného přání, či stížnosti.
 • Ubytovaní hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem a toto seznámení stvrzují svým podpisem na dokladu o ubytování při jejich příjezdu. V případě, že host poruší ubytovací řád, má mobilní dům právo okamžitě ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu a to bez náhrady.
 • V případě podezření a v odůvodněných případech, že host, nebo hosté porušují ubytovací řád, má vedení mobilního domu, právo vstupu do jeho veškerých za účelem kontroly.

Odjezd z mobilního domu

 • Jak bylo uvedeno, host užívá mobilní dům po sjednanou dobu pobytu. V případě potřeby je možné dohodnout pozdější odjezd, toto je však podmíněno další obsazeností mobilního domu. Takže ne vždy budeme schopni vyhovět. Pozdější dobu odjezdu je možné dohodnout při nástupu ubytování. Pokud nebude host sjednanou dobu pobytu respektovat, je mobilní dům oprávněn účtovat hostu pobyt za další den.
 • Hosté musí při odjezdu z mobilního domu uzavřít vodovodní kohoutky a vypnou elektrické spotřebiče. Dále hosté musí po sobě uklidit zbytky potravin, sklenic a dalších věcí, které si host zakoupí mimo mobilní dům, aby se po jejich odjezdu nevyskytovaly na jakémkoliv místě mobilního domu. Zbytky potravin lze buď vhodit do odpadkových košů, nebo předat vedení mobilního domu. V případě porušení bude hostu účtován poplatek za úklid ve výši 500,- Kč. Při odjezdu z mobilního domu se vrací zapůjčené klíče. Za ztracení klíčů bude hostu účtován poplatek ve výši 1500,- Kč.
 • O způsobu úhrady ztráty klíčů, či úklidu, či prodloužením pobytu nerespektováním sjednané doby odjezdu, bude host informován při odjezdu.

Odpovědnost hosta za způsobenou škodu

 • Ve veškerých prostorách mobilního domu je zakázáno nosit, nebo uchovávat jakékoliv zbraně. Výjimku tvoří držitelé platného zbrojního průkazu, kteří postupují v souladu se zákonem o střelných zbraních a střelivu.
 • Ubytované osoby nesmí svoje děti ponechávat bez dozoru jak v mobilním domě a přilehlých venkovních prostorech, zejména v místě venkovního posezení. Za děti plně odpovídá jejich zákonný zástupce a to i v případě vzniklé škody zaviněné dětmi.
 • Hosté jsou zodpovědni za škody způsobené na majetku mobilního domu, včetně jeho venkovních prostor. Host hradí způsobenou škodu, pokud neprokáže, že nebyla způsobena jeho osobou. Nárok na způsobenou škodu se vztahuje i na škodu, která byla zjištěna dodatečně, po odjezdu hosta, či hostů. Ve všech případech bude způsobená škoda zadokumentována, aby mohla být v případě neuhrazení vymáhána. Finanční vyrovnání za způsobenou škodu je stanoveno do 15 dní od jejího zjištění, nebo od ukončení pobytu hosta, či hostů.

Informace o nakládání s osobními údaji můžete shlédnou jak na internetových stránkách https://chalupaboskovice.cz/mobilheim, nebo jsou k nahlédnutí přímo v mobilním domě.